Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPORTOWEJ AKADEMII INTEGRACYJNEJ „AKADEMIA KOLEJARZ” PROWADZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W STRÓŻACH

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
w Stróżach, nr 1/V/2017/ZF z dnia 4 maja 2017 roku

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Sportowej Akademii Piłkarskiej „Akademia Kolejarz”, prowadzonej przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach.
 2. Celem upowszechnienia i rozwoju wychowania fizycznego i sportu wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i w pełni sprawnej, w tym integracji tych osób, a także w trosce o prawidłowy rozwój duchowy i fizyczny dzieci i młodzieży, w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, w szczególności poprzez kulturę fizyczną, rekreację, sport i turystykę w oparciu o treningi, obozy i programy szkoleniowe, uchwałą Rady Fundatorów Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym nr 1/VII/2014/RF z dnia 10.07.2014 r. została powołana Sportowa Akademia Integracyjna „Akademia Kolejarz” przy Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach.
 3. Sportowa Akademia Integracyjna „Akademia Kolejarz” jest jednostką organizacyjną Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach zajmującą się nieodpłatną, statutową działalnością w dziedzinie wychowania fizycznego i sportu dzieci i młodzieży, nie posiadającą osobowości prawnej.
 4. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zadania oraz ustala porządek wewnętrzny Sportowej Akademii Integracyjnej „Akademii Kolejarz” przy Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach.

§ 2

DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Akademia Kolejarz – należy przez to rozumieć Sportową Akademię Integracyjną Akademia Kolejarz, działającą pod nazwą Akademia Kolejarz, prowadzącą działalność w ramach Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, której beneficjentami są dzieci i młodzież od ukończenia przez nie 4 roku życia do osiągnięcia pełnoletniości,
 2. Podopieczny Akademii Kolejarz– dzieci i młodzież od ukończenia przez nie 4 roku życia do osiągnięcia pełnoletniości, regularnie opłacający składki członkowskie i uczestniczący w zajęciach, przestrzegający zapisów niniejszego Regulaminu,
 3. Wydarzenia Sportowe – rozgrywki, zawody sportowe, obozy oraz imprezy rekreacyjne i turystyczne oraz inne formy ruchu i czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i w pełni sprawnej,
 4. Deklaracji Członkowskiej – oświadczenie o przystąpieniu do Akademii Kolejarz sporządzone i podpisane przez rodzica/ opiekuna prawnego dziecka – wzór załącznik nr 1,
 5. Trener – osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i umiejętności w zakresie wychowania fizycznego i pracy z osobami małoletnimi, dysponująca odpowiednimi uprawnieniami wymaganymi przez przepisy właściwe do prowadzenia zajęć sportowych w ramach danej dyscypliny sportowej, współpracująca z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
 6. Regulamin – niniejszy dokument.

§ 3

CELE AKADEMII KOLEJARZ

  Celem działalności Akademii Kolejarz jest:
  a) udział w zawodach sportowych,
  b) reprezentowanie i promowanie Akademii Kolejarz na zawodach i innych imprezach sportowych,
  c) popularyzacja kultury fizycznej i rywalizacji sportowej w środowisku dzieci młodzieży niepełnosprawnej i w pełni sprawnej z powiatu nowosądeckiego,
  d) podnoszenie poziomu sportowego i zdrowotnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i sprawnej z powiatu nowosądeckiego;
  e) organizowanie zawodów sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i w pełni sprawnej z powiatu nowosądeckiego,
  f) integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i w pełni sprawnej.

§4

ZASADY CZŁONKOSTWA W AKADEMII KOLEJARZ

 1. Podopiecznymi Akademii Kolejarz mogą zostać dzieci i młodzież od ukończenia 4 roku życia do ukończenia 18 roku życia.
 2. Zajęcia, treningi, turnieje, rozgrywki mają charakter zajęć pozalekcyjnych.
 3. Wyłączną odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie Podopiecznego Akademii Kolejarz ponoszą rodzice lub ich pełnoprawni opiekunowie.
 4. Podopieczny Akademii Kolejarz zobowiązany jest posiadać aktualne badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia treningu sportowego i przedłożyć je bez odrębnego wezwania Dyrekcji Akademii Kolejarz.
 5. Podopieczny Akademii Kolejarz może rozpocząć zajęcia w Akademii Kolejarz po wypełnieniu i podpisaniu Deklaracji Członkowskiej (załącznik nr 1) przez rodzic/prawnego opiekuna i uiszczeniu wymaganych składek.
 6. Koszty związane z udziałem Podopiecznego Akademii Kolejarz we wszelkich Wydarzeniach Sportowych, z wyłączeniem treningów organizowanych przez Akademię Kolejarz (turniejach, obozach i wyjazdach, etc.) ponoszą rodzice/prawni opiekunowie Podopiecznych Akademii Kolejarz oraz w miarę możliwości finansowych Akademia Kolejarz.
 7. W przypadku ograniczonej liczny miejsc uczestników Wydarzeń Sportowych, w których udział bierze Akademia Kolejarz, o wyborze Podopiecznych Akademii Kolejarz decydują Trenerzy uwzględniając umiejętności piłkarskie, zaangażowanie, frekwencje Podopieczny Akademii Kolejarz na treningach.
 8. Podopieczny Akademii Kolejarz, działający poprzez swoich opiekunów prawnych zobowiązany jest do złożenia deklaracji dotyczącej wyposażenia sportowego (załącznik nr 2) i uiszczenia kwoty za sprzęt sportowy. Po wypełnieniu warunków wyżej wskazanych Podopieczny Akademii Kolejarz otrzymuje sprzęt sportowy.
 9. Akademia Kolejarz, niezależnie od obowiązku zawarcia przez opiekunów prawnych umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z uczestnictwem w zajęciach Akademii Kolejarz oraz Wydarzeniach Sportowych, zapewnia każdemu Podopiecznemu Akademii Kolejarz z opłaconymi składkami członkowskimi stosowne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 10. Akademia Kolejarz oraz jej personel ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Podopiecznemu Akademii Kolejarz w ramach zajęć lub Wydarzeń Sportowych wyłącznie z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
 11. Podopieczny Akademii Kolejarz będący członkiem Akademii Kolejarz, nie może bez wiedzy i pisemnej zgody władz Akademii Kolejarz uczestniczyć w zajęciach innych stowarzyszeń, akademii, klubów sportowych. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy zajęć prowadzonych przez szkoły publiczne, w których Podopieczni Akademii się uczą.
 12. Liczebność każdej sekcji prowadzonej przez Akademię Kolejarz nie może przekraczać maksymalnie 24 osób i jest uzależniona od wieku i poziomu umiejętności sportowych Podopiecznych Akademii Kolejarz.

§ 5

PRAWA I OBOWIĄZKI PODOPIECZNEGO AKADEMII KOLEJARZ

 1. Systematyczne uczestniczenie w treningach i Wydarzeniach Sportowych.
 2. Podstawą do reprezentowania Akademii Kolejarz i brania udziału w Wydarzeniach Sportowych są:
  a) zaangażowanie na zajęciach treningowych
  b) frekwencja
 3. Podopieczny Akademii Kolejarz zobowiązuje się:
  a) wykonywać polecenia Trenera podczas trwania treningu,
  b) godnie reprezentować barwy Akademii Kolejarz zarówno w trakcie treningów jak i w życiu codziennym,
  c) trenować w odpowiednim obuwiu sportowym,
  d) być sumiennym i zdyscyplinowanym,
  e) na prośbę Trenera pomagać w rozkładaniu i zbieraniu sprzętu sportowego,
  f) sprzęt, który Podopieczny Akademii Kolejarz otrzymuje, musi być używany zgodnie z jego przeznaczeniem i utrzymywany w należytym stanie,
  g) w trakcie treningu skupiać się na wykonywaniu ćwiczeń z pełnym zaangażowaniem,
  h) wszelkie dolegliwości i problemy zdrowotne niezwłocznie zgłaszać Trenerowi,
  i) Podopieczny Akademii Kolejarz zobowiązuje się do dbania o dobry wizerunek i imię Akademii Kolejarz,
  j) podczas treningów i Wydarzeń Sportowych spożywać jedynie wodę niegazowaną,
  k) w czasie wolnym możliwie często doskonalić umiejętności i elementy piłkarskie poznane na treningu.

§ 6

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH PODOPIECZNEGO AKADEMII KOLEJARZ

 1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do systematycznego i terminowego opłacania składek członkowskich z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 2. Zwłoka w zapłacie składki członkowskiej przekraczająca miesiąc może skutkować odsunięciem Podopiecznego Akademii Kolejarz od zajęć treningowych. O odsunięciu Podopiecznego Akademii Kolejarz decyduje Dyrektor Akademii.
 3. Akademia nie zwraca różnicy pieniężnej za nieobecności Podopiecznego Akademii Kolejarz.
 4. Rodzic/opiekun prawny winien jest powiadomić Trenera o dłuższej nieobecności Podopiecznego Akademii Kolejarz lub o jego kontuzji. Jeśli nieobecność Podopiecznego Akademii Kolejarz wiąże się z nieobecnością dłuższą niż 4 tygodnie, opłatę za zajęcia należy uzgodnić z Dyrektorem Akademii Kolejarz.
 5. W przypadku rezygnacji Podopiecznego Akademii Kolejarz z treningów w Akademii Kolejarz, rodzic/opiekun prawny winien jest powiadomić o tym fakcie Akademię Kolejarz pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. W trakcie trwania treningów i Wydarzeń Sportowych rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zaniechania kontaktowania się z Podopiecznymi Akademii Kolejarz i niezakłócania przebiegu treningów i Wydarzeń Sportowych.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni oraz kibice (osoby postronne) zobowiązani są do kulturalnego zachowania podczas treningów i Wydarzeń Sportowych, do akceptowania wszystkich decyzji sędziego oraz do nie obrażania drużyn przeciwnych.
 8. Podczas Wydarzeń Sportowych i treningów rodzice/opiekunowie prawni oraz kibice winni przebywać na trybunach lub w wyznaczonych miejscach obiektu sportowego.
 9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do nie podważania autorytetu Trenera
  w obecności Podopiecznych Akademii Kolejarz jak i innych rodziców.
 10. Rodzice/opiekunowie prawni winni zgłaszać wszystkie problemy, wątpliwości i uwagi bezpośrednio do Trenera prowadzącego lub Dyrektora Akademii Kolejarz.
 11. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się dbać o dobry wizerunek i imię Akademii Kolejarz.

§ 7

PŁATNOŚCI

 1. Składki członkowskie należy wpłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto Akademii Kolejarz.
 2. Opłaty uiszczane przez rodziców/opiekunów prawnych wpłacane są przez 12 miesięcy w roku.
 3. Kwota składki podstawowej wynosi: 60 zł i jest ustalana na każdy kolejny rok przez Dyrekcję Akademii Kolejarz.
 4. Niepełnosprawni Podopieczni Akademii Kolejarz zwolnieni są z konieczności uiszczania 50% składki podstawowej.
 5. W przypadku gdy Podopiecznym Akademii Kolejarz jest więcej niż jedno dziecko rodzica, opiekuna prawnego, mają oni prawo do zwolnienia z części składki członkowskiej, zgodnie z poniższą zasadą:
  – drugie dziecko – 50 % składki członkowskiej,
  – trzecie dziecko 25% składki członkowskiej,
  – czwarte i następne – brak obowiązku uiszczania składki członkowskiej.
 1. Dyrektor Akademii w przypadkach szczególnie uzasadnionych, na pisemną prośbę rodziców/opiekunów prawnych może zwolnić Podopiecznego Akademii Kolejarz z konieczności uiszczania części kwoty składki podstawowej. Zwolnienie nie może przekraczać kwoty określonej w ust. 4 niniejszego paragrafu.
 2. Składka jest opłatą za członkostwo w Akademii Kolejarz i jej wysokość nie jest zależna od obecności zawodnika na zajęciach.
 3. Brak płatności składek członkowskich przez okres dłuższy niż 1 miesiąc bez pisemnego uzasadnienia i akceptacji Dyrektora Akademii Kolejarz, może spowodować zawieszeniem Podopiecznego Fundacji Akademii Kolejarz lub skreśleniem z listy Podopiecznych Akademii Kolejarz.

§ 8

KIEROWNICTWO AKADEMII KOLEJARZ

 1. Organem zarządzającym i nadzorującym Akademię Kolejarz jest Zarząd Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach.
 2. Zarząd Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym odpowiada za:
  a) organizowanie życia sportowego wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i w pełni sprawnej przy Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach,
  b) kieruje bieżącą działalnością Akademii Kolejarz,
  c) powoływanie kadry Akademii Kolejarz,
  d) reprezentowanie Akademii Kolejarz na zewnątrz,
  e) organizowanie rozgrywek, zawodów sportowych, obozów oraz imprez rekreacyjnych i turystycznych oraz innych form ruchu i czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i sprawnej,
  f) współdziałanie z innymi organizacjami w zakresie działalności sportowej,
  g) opracowanie programu działania Akademii Kolejarz, kalendarza sportowego i rocznego planu finansowego.

§ 9

DYREKCJA AKADEMII KOLEJARZ

 1. Posiedzenia Dyrekcji Sportowej Akademii Integracyjnej Akademia Kolejarz odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 2. Wszystkie postanowienia i rozstrzygnięcia podejmowane są w drodze uchwał.

§ 10

 1. W celu wykonywania zadań administracyjnych i pracowniczych Zarząd Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym powołuje Dyrekcję Akademii Kolejarz w składzie:
  a) Dyrektor Akademii Kolejarz,
  b) Koordynator Akademii Kolejarz,
  c) Trener Akademii Kolejarz.
 2. Wynagrodzenie kadry Sportowej Akademii Integracyjnej Akademii Kolejarz uzależnione jest od decyzji Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.

§ 11

STRUKTURA WEWNĘTRZNA AKADEMII KOLEJARZ

 1. Akademia Kolejarz prowadzi swoją działalność w sekcjach sportowych.
 2. Sekcje tworzone są w celu umożliwienia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej integracji poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych.
 3. Przez dyscyplinę sportu rozumie się formę sportu uregulowaną odpowiednimi przepisami i normami, zarejestrowaną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Zajęcia sportowe będą realizowane poprzez utworzenie sekcji sportowej uchwałą Dyrekcji Akademii Kolejarz.
 5. Kierownictwo nad sekcją sportową Akademii sprawuje kierownik sekcji sportowej –powołany przez Dyrekcję Akademii Kolejarz.

 

§ 12

OBOWIĄZKI DYREKCJI AKADEMII KOLEJARZ

 1. Do obowiązków Dyrekcji Akademii Kolejarz należy:
  a) troska o właściwą pracę sportowo – wychowawczą Trenerów,
  b) zapewnienie odpowiednich warunków treningowych i organizowania zawodów, w tym prowadzenie zajęć z odpowiednimi uprawnieniami instruktorskimi bądź trenerskimi w danej dyscyplinie sportowej,
  c) prowadzenie spraw organizacyjnych sekcji związanych z przyjmowaniem nowych członków, zgłoszeniami do zawodów oraz udziałem w zawodach sportowych
  d) ścisła współpraca z Zarządem Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym we wszystkich kwestiach związanych z działalnością sportową sekcji,

§ 13

 1. Trenera sekcji powołuje Koordynator Akademii Kolejarz.
 2. Trener jest zobowiązany do przedłożenia Dyrekcji Akademii Kolejarz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia zajęć z danej dyscypliny sportowej.

§ 14

RODZAJE KAR I ZASADY ICH WYMIERZANIA

 1. Rodzaje kar:
  a) upomnienie ustne,
  b) upomnienie pisemne skierowane do rodzica/opiekuna prawnego,
  c) nagana,
  d) dyskwalifikacja z meczów/turniejów lub sparingów,
  e) dyskwalifikacja z treningów na czas określony.
 2. W przypadku naruszeń postanowień Regulaminu Dyrekcja Akademii Kolejarz decyduje o rodzaju zastosowanej kary oraz okresu jej trwania w odniesieniu do kar określonych w ust. 1.
 3. W przypadku uczestnictwa zawodnika Akademii Piłkarskiej w zawodach, turniejach, treningach lub w innych formach rywalizacji sportowej organizowanych przez inne kluby piłkarskie – bez zgody Akademii Kolejarz lub naruszeniu postanowień niniejszego Regulaminu – Dyrekcja Akademii Kolejarz może zdecydować o wykreśleniu Podopiecznego Akademii Kolejarz.
 4. W przypadku złych wyników w nauce szkolnej, Dyrekcja Akademii na wniosek Trenera lub rodzica/opiekuna prawnego może podjąć decyzję o zawieszeniu w prawach zawodnika Akademii Kolejarz aż do czasu poprawy ocen w nauce szkolnej.
 5. Decyzję o zastosowanej karze, czasie jej trwania, o czasie, na jaki zawiesza się Podopiecznego Akademii Kolejarz oraz o jego wykluczeniu z powodu określonego w ust. 3 podejmuje Dyrekcja Akademii.
 6. Decyzję na piśmie doręcza się rodzicowi/opiekunowi prawnemu w terminie 7 dni od dnia podjęcia decyzji. Postanowienie to nie dotyczy upomnienia ustnego, które może stosować Trener prowadzący zajęcia.
 7. Rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo do odwołania od powyższej decyzji
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji do Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.

§ 15

WYRÓŻNIENIA

 1. Wyróżnieniami stosowanymi w Akademii Kolejarz mogą być:
  a) pochwały,
  b) dyplomy,
  c) nagrody rzeczowe
 1. Wyróżnień dokonuje Dyrekcja Akademii Kolejarz.

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dyrekcja Akademii Kolejarz zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie po uprzednim powiadomieniu rodziców/opiekunów oraz Podopiecznych Akademii Kolejarz.
 2. Nieprzestrzeganie Regulaminu może być podstawą do nałożenia kar, bądź też wydalenia z Akademii Kolejarz.
 3. Co najmniej dwa razy w roku Trener danej grupy obowiązany jest do zwołania zebrania z rodzicami/opiekunami prawnymi w celu przedstawienia wyników sportowych i ustalenie bieżących spraw.
 4. Wszystkie pozostałe sprawy, które nie określa Regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać Dyrektor Akademii Kolejarz.

§ 17

 1. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w drodze uchwały.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu następuje w trybie podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.

pdf – podpisany regulamin w pliku PDF (ok.10 MB)

/opracował Marcin Kachniarz/